تمام مطالب

برگزاری مسابقه مهدویت(3)

مسابقه--مهدویت-3 جهت شرکت در مسابقه، به دفتر تربیتی فرهنگی مدرسه مشکات واقع در طبقه چهارم ساختمان شهید مطهری(ره) مراجعه نمایید.