تمام مطالب

فرصتی برای طلاب مجدد نیمسال دوم98-97

images-148 طلابی که در نیمسال دوم 98-97 دروس خود را مجدد شده اند، در صورت وجود درسشان در نیمسال تابستان،می توانند جهت امتحان مجدد ثبت نام نمایند.